Warunki użytkowania

INFORMACJE PRAWNE

Wydawca

Pernod Ricard SA, spółka akcyjna prawa francuskiego z kapitałem w wysokości 405 908 668,00 EUR, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Paryżu pod numerem 582 041 943, z siedzibą pod adresem 5 Cours Paul Ricard, 75008 Paryż, Francja, działająca w imieniu Podmiotu Odpowiedzialnego („Podmiot Odpowiedzialny”).
Dyrektor publikacji: Géraldine Dichamp

Adres

Pantheon Systems, Inc., 717 California Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94108

Kontakt

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji związanych z działaniem lub korzystaniem z tej Witryny prosimy pisać na adres:
responsiblepartyprogramme@gmail.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dostęp lub korzystanie z Witryny oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych Warunków Użytkowania.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Świadczenia Usług w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany wejdą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszymi Warunkami w celu uwzględnienia wszelkich wprowadzonych w nich zmian.

DOSTĘP DO STRONY

Dostęp do Witryny i korzystanie z niej są zastrzeżone wyłącznie do użytku prywatnego i osobistego. Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać niniejszej Witryny i zawartych w niej informacji lub danych, które są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych, do celów komercyjnych, politycznych lub reklamowych, a w szczególności do wysyłania niechcianych wiadomości e-mail.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna, nazwa domeny Witryny, marki, a także wszystkie treści i inne elementy, które wchodzą w jej skład (takie jak: projekt, struktura, logo, wizualizacje, teksty, komentarze, ilustracje, obrazy, animowane lub nie, pliki, sekwencje wideo, dźwięki itp.) reprodukowane w Witrynie są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i/lub baz danych. Stanowią one pełną i całkowitą własność Podmiotu Odpowiedzialnego lub jego partnerów.
Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, adaptacja lub tłumaczenie, w jakiejkolwiek formie, całości lub części Witryny lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu Odpowiedzialnego jest surowo zabronione.

LINKI DO INNYCH STRON

Witryna może odsyłać użytkowników do innych witryn osób trzecich i/lub podmiotów zależnych lub powiązanych z Podmiotem Odpowiedzialnym, w szczególności poprzez głębokie łącza hipertekstowe; jest to usługa udostępniana użytkownikowi. Podmiot Odpowiedzialny zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za zawartość innych witryn, nad którymi nie ma kontroli. Dlatego też obowiązkiem użytkownika jest uważne zapoznanie się z ich ogólnymi warunkami użytkowania lub polityką poufności.
Tworzenie wszelkich linków hipertekstowych przez osoby trzecie do całości lub części Witryny jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu Odpowiedzialnego. We wszystkich przypadkach taki link musi zostać usunięty na żądanie Podmiotu Odpowiedzialnego.

OBOWIĄZKI

W celu prawidłowego zarządzania Witryną, Podmiot Odpowiedzialny zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, do zawieszenia, przerwania lub ograniczenia, bez uprzedniego powiadomienia, dostępu do całości lub części Witryny, do usunięcia wszelkich informacji, które mogłyby zakłócić działanie platformy lub które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami, lub do zawieszenia Witryny w celu przeprowadzenia aktualizacji.
Podmiot Odpowiedzialny nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w łączach, awarie serwerów, problemy elektryczne lub inne problemy związane z internetową siecią komputerową, w szczególności w przypadku awarii, utrudnień lub przerw w działaniu, uniemożliwiających dostęp do Witryny lub jednej z jej funkcji.
Użytkownik Witryny przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje materiały łączące się z Witryną i że musi podjąć wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony własnych danych, w szczególności przed atakami wirusowymi za pośrednictwem Internetu.
Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za Witryny i dane, z których korzysta.
Podmiot Odpowiedzialny nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi w związku z korzystaniem z Witryny lub jakiejkolwiek usługi dostępnej za pośrednictwem Internetu.
Użytkownik Witryny przyjmuje do wiadomości, że pozostaje odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone jemu samemu, osobom trzecim i/lub jego sprzętowi w wyniku połączenia lub korzystania z Witryny.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie Dane Osobowe dotyczące użytkownika, które zostały nam przekazane podczas korzystania z Witryny, w tym w szczególności imienne Dane Osobowe, które zostały zebrane podczas procesu rejestracji lub kontaktu, podlegają Polityce Prywatności Witryny, która stanowi integralną część niniejszych Warunków użytkowania i która jest dostępna tutaj lub za pośrednictwem łącza znajdującego się na dole każdej strony Witryny.
Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z niniejszymi Zasadami zachowania poufności i uwzględniania wszelkich wprowadzanych do nich zmian.

PLIKI COOKIE

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki korzystania z Witryny podlegają prawu francuskiemu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH

Jako Administrator Danych, Podmiot Odpowiedzialny zobowiązuje się do poszanowania prawa użytkownika do prywatności.
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie użytkownika o tym, w jaki sposób Pernod Ricard SA, spółka akcyjna prawa francuskiego z kapitałem w wysokości 405 908 668 EUR, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Paryżu pod numerem 582 041 943, z siedzibą pod adresem 5 Cours Paul Ricard, 75008 Paryż, Francja, działająca w imieniu Podmiotu Odpowiedzialnego („Podmiot Odpowiedzialny”, „My”, „Nasz”) gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i przetwarza Dane Osobowe („Dane Osobowe”) dotyczące użytkownika i przekazywane za pośrednictwem wszelkich mediów cyfrowych obsługiwanych przez Podmiot Odpowiedzialny („Media Cyfrowe”).

1. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

Gromadzimy Dane Osobowe użytkownika wyłącznie w celach określonych w sekcji 3 i za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z jednej z funkcji lub usług oferowanych przez nasze Media Cyfrowe.
Kategorie i ilość Danych Osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z funkcji i usług podlegają aktualizacji i zmianom wraz ze zmianą naszych usług i działań.

Możemy również wykorzystywać informacje demograficzne o użytkownikach naszych Mediów Cyfrowych, które możemy uzyskać od stron trzecich, takich jak Google lub sieci społecznościowe, w których użytkownik jest zarejestrowany („Informacje o użytkowaniu”). Informacje o użytkowaniu mogą obejmować przeglądane strony, czas ich przeglądania, informacje o konkretnym napoju lub innych treściach, do których użytkownik uzyskał dostęp lub które udostępnił. Język, w którym użytkownik wyświetlił nasze Media Cyfrowe, w tym informacje demograficzne o użytkowniku (takie jak wiek, płeć i zainteresowania, jeśli dotyczy) oraz strony odwiedzone przez użytkownika przed wyświetleniem tej strony itp.

2. JAK I DLACZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

Korzystamy z technologii śledzenia, takich jak pliki cookie, adresy IP lub historie połączeń. Te technologie śledzenia pomagają nam dostosować nasze Media Cyfrowe do potrzeb użytkownika.

 • Używamy tych plików cookie, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystające z naszych mediów cyfrowych używają ich z naszymi narzędziami i usługami, a także w celu poprawy ich wykorzystania i funkcjonalności. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody użytkownika, gdy jest to wymagane przez prawo, nasze Media Cyfrowe wykorzystują pliki cookie i podobne technologie („pliki cookie”). Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na dysku twardym użytkownika, a w szczególności umożliwiają sprawne poruszanie się po stronach, zapamiętywanie preferencji i, bardziej ogólnie, poprawę komfortu użytkowania. Korzystanie z plików cookie na naszych Mediach Cyfrowych pozwala również na korzystanie z bardziej jednorodnych konsultacji i poprawia ocenę sposobu przeglądania naszej Witryny.
  Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i sposobu ich wyłączenia, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie Podmiotów Odpowiedzialnych.
 • Adres IP to ciąg liczb używany przez komputery w sieci do identyfikacji komputera przy każdym połączeniu z Internetem. Możemy potrzebować zachować adres IP użytkownika, między innymi w celu: (i) rozwiązywania problemów technicznych, (ii) utrzymywania bezpieczeństwa Witryny, (iii) ograniczania dostępu do naszych Mediów Cyfrowych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi ograniczeniami prawnymi lub umownymi oraz (iv) lepszego zrozumienia sposobu korzystania z naszych Mediów Cyfrowych;
 • My (lub strona trzecia działająca w naszym imieniu) możemy gromadzić informacje w postaci historii połączeń, które rejestrują aktywność na Mediach Cyfrowych i gromadzą statystyki dotyczące nawyków przeglądania użytkowników. Dane te są generowane anonimowo i pomagają nam zidentyfikować, między innymi: (i) typ przeglądarki i systemu operacyjnego użytkownika, (ii) informacje o sesji użytkownika (takie jak adres URL, z którego pochodzi, data i godzina odwiedzenia naszych Mediów Cyfrowych, strony, które przeglądał na naszych Mediach Cyfrowych oraz czas spędzony na tych stronach) oraz (iii) inne dane dotyczące nawigacji lub ścieżek nawigacji. Używamy również informacji przechwyconych w historii logowania do naszych wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych oraz w celu ciągłego ulepszania i dostosowywania naszych mediów cyfrowych. Historie połączeń są używane tylko wewnętrznie i nie są powiązane z żadnym konkretnym użytkownikiem.

3. DO JAKICH CELÓW WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Gromadzimy Dane Osobowe użytkowników w następujących celach:

 • Zarządzanie i śledzenie próśb i komentarzy użytkowników za pośrednictwem naszego formularza „Skontaktuj się z nami”:
  Zapewniamy, że Dane Osobowe użytkownika pozostaną dokładne i aktualne lub muszą zostać uzupełnione o dodatkowe informacje podane przez użytkownika. Będziemy również starać się unikać duplikatów w naszej bazie danych, weryfikując każdą interakcję użytkownika z nami i/lub z naszymi podmiotami stowarzyszonymi oraz weryfikując, czy Dane Osobowe dotyczące użytkownika są nadal poprawne, czy też wymagają uzupełnienia lub aktualizacji o dodatkowe informacje dostarczone przez użytkownika.
 • Możliwość podpisania Manifestu Podmiotu Odpowiedzialnego:
  Podczas korzystania z funkcji „Podpisuję” zebrane w ten sposób Dane Osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu (i) potwierdzenia podpisu i zapewnienia, że użytkownik nie podpisze się dwukrotnie, (ii) informowania użytkownika o postępach programu oraz (iii) opracowania zanonimizowanych statystyk dotyczących osób, które podpisały Manifest.

Dane Osobowe użytkownika nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.

Będziemy mogli analizować działania użytkownika i jego nawyki przeglądania naszych Mediów Cyfrowych w celu lepszego zrozumienia jego preferencji i ośrodków zainteresowania oraz dostosowania naszej komunikacji do jego gustów i preferencji, chyba że użytkownik nie wyrazi sprzeciwu zgodnie z warunkami wskazanymi w sekcji 9 niniejszej Polityki Prywatności.

Zwracamy uwagę na fakt, że wykorzystywane automatyczne narzędzia są regularnie sprawdzane w celu zapewnienia, że Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem. Użytkownik może również zakwestionować wynik automatycznej decyzji, wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w sekcji 9 poniżej i prosząc o dalsze informacje.

4. DLACZEGO I KOMU UJAWNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

 • Wewnętrznie

Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika będą mieli wyłącznie należycie upoważnieni pracownicy Podmiotu Odpowiedzialnego.

 • Stronom trzecim

Możemy przekazywać Dane Osobowe użytkownika stronom trzecim, ale tylko w następujących przypadkach:

 • Dane Osobowe mogą, w razie potrzeby, być przekazywane zewnętrznym usługodawcom zaangażowanym w świadczenie naszych usług. Podmiot Odpowiedzialny zobowiązuje się do przekazywania zebranych Danych Osobowych wyłącznie upoważnionym i zaufanym stronom trzecim, które przetwarzają je w naszym imieniu, zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z niniejszymi warunkami.
 • Na potrzeby wspólnych i współsponsorowanych programów oraz w celach promocyjnych: Gdy prowadzimy wspólne lub współsponsorowane akcje promocyjne na naszych Mediach Cyfrowych we współpracy z innymi firmami lub innymi godnymi zaufania stronami trzecimi, a w ramach tego wydarzenia gromadzimy i przetwarzamy Dane Osobowe, możemy być zmuszeni do udostępnienia Danych Osobowych użytkownika, pod warunkiem uzyskania jego zgody, gdy wymaga tego prawo. W przypadku, gdy Dane Osobowe dotyczące użytkownika są gromadzone lub przekazywane firmie innej niż Podmiot odpowiedzialny w ramach tej akcji promocyjnej, poinformujemy o tym użytkownika w momencie gromadzenia Danych Osobowych dotyczących użytkownika.

W przypadku fuzji, przejęcia lub nabycia całości lub części Podmiotu Odpowiedzialnego przez inną spółkę lub w przypadku sprzedaży lub zbycia przez Podmiot Odpowiedzialny całości lub części jego działalności, nabywca będzie miał dostęp do informacji, które mogą obejmować Dane Osobowe, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Podobnie, niektóre Dane Osobowe użytkownika mogą zostać przekazane w ramach restrukturyzacji, upadłości lub innego podobnego zdarzenia, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo i zgodnie z obowiązującym prawem.

5. GDZIE, W JAKI SPOSÓB I DLACZEGO DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

Podmiot odpowiedzialny będzie przekazywać Dane Osobowe użytkownika poza Unię Europejską tylko wtedy, gdy takie przekazanie jest absolutnie niezbędne do świadczenia Usług.
Podmiot odpowiedzialny podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych, zarówno podczas przekazywania, jak i w miejscu ich dostarczenia, poprzez wdrożenie klauzul umownych określonych przez Komisję Europejską, zgodnie z obowiązującym prawem.
Nasi główni dostawcy usług w zakresie obsługi naszych Mediów Cyfrowych mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Przekazywanie danych Osobowych tym usługodawcom odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską. Usługodawcy ci są również związani umową, która gwarantuje wysoki poziom ochrony poufności i która wymaga od nich (między innymi) działania wyłącznie zgodnie z instrukcjami Podmiotu Odpowiedzialnego oraz stałego wdrażania wszelkich niezbędnych środków technicznych w celu zachowania bezpieczeństwa Danych Osobowych dotyczących użytkownika.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Możemy przechowywać dane Osobowe użytkownika zgodnie z naszą wewnętrzną procedurą przechowywania w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
W związku z tym możemy być zobowiązani do przechowywania danych Osobowych użytkownika po zaprzestaniu przez niego korzystania z usług Podmiotu Odpowiedzialnego lub naszych Mediów Cyfrowych, zgodnie z przepisami prawa.

Dane Osobowe użytkownika zebrane w ramach Programu Manifestu Podmiotu Odpowiedzialnego będą przechowywane przez okres jednego (1) roku od momentu ich zebrania.

7. JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Podmiot Odpowiedzialny podejmie wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych użytkownika, które zostały zebrane za pośrednictwem naszych Mediów cyfrowych. Środki te obejmują między innymi: (i) przechowywanie Danych Osobowych użytkownika w bezpiecznych środowiskach operacyjnych, które nie są dostępne publicznie i do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Podmiotu Odpowiedzialnego oraz nasi agenci i wykonawcy, a także (ii) weryfikowanie tożsamości zarejestrowanych użytkowników, zanim uzyskają oni dostęp do Danych Osobowych użytkownika.

8. JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA?

 • Jeśli Dane Osobowe użytkownika były przetwarzane za jego zgodą, użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodę udzieloną przed jej wycofaniem.
 • Użytkownik może poprosić o dostęp do swoich Danych Osobowych.
 • Użytkownik może zażądać sprostowania swoich Danych Osobowych, jeśli są one niedokładne, niekompletne lub nieaktualne.
 • Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych, gdy tylko: (i) Dane Osobowe dotyczące użytkownika nie są już niezbędne do celów przetwarzania danych, (ii) użytkownik wycofał swoją zgodę na przetwarzanie danych oparte wyłącznie na tej zgodzie, (iii) użytkownik zakwestionował przetwarzanie danych, (iv) przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika jest niezgodne z prawem, (v) Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego mającego zastosowanie do Podmiotu Odpowiedzialnego. Podmiot Odpowiedzialny podejmie uzasadnione kroki w celu poinformowania innych podmiotów z Grupy Podmiotu Odpowiedzialnego o usunięciu danych.
 • Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania: (i) w przypadku sporu dotyczącego dokładności Danych Osobowych użytkownika, aby umożliwić nam zweryfikowanie tej dokładności, (ii) jeśli użytkownik chce ograniczyć swoje Dane Osobowe zamiast je usuwać w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania, (iii) jeśli użytkownik chce, aby Podmiot odpowiedzialny przechowywał dotyczące go Dane Osobowe, ponieważ potrzebuje ich do zapewnienia obrony w kontekście działań prawnych, (iv) w przypadku, gdy użytkownik zakwestionował przetwarzanie, ale Podmiot odpowiedzialny przeprowadziłby dochodzenie w celu sprawdzenia, czy ma uzasadnione podstawy do przeprowadzenia takiego przetwarzania, które mogłyby mieć pierwszeństwo przed prawami użytkownika.
 • Użytkownik może zażądać przeniesienia przekazanych nam Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Danych Osobowych opiera się na jego zgodzie lub na wykonaniu umowy.
  • Użytkownik zawsze może zrezygnować z przesyłania nam swoich Danych Osobowych. W takim przypadku użytkownik może być ograniczony w zakresie działań i funkcji, które będziemy w stanie mu zapewnić.
 • Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego Danych Osobowych, w tym w celach marketingowych opartych na profilowaniu lub jeśli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Podmiotu Odpowiedzialnego.
 • Użytkownik ma również prawo do przekazania ogólnych i szczegółowych instrukcji dotyczących losu jego Danych Osobowych po jego śmierci.

9. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ LUB WYSŁAĆ SKARGĘ DO CNIL?

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub naszych praktyk w zakresie gromadzenia informacji, prosimy o kontakt na adres:
Podmiot Odpowiedzialny
5, cours Paul Ricard
75380 Paris CEDEX 08
Francja

lub adres e-mail: responsiblepartyprogramme@gmail.com
Należy pamiętać, że użytkownik może również złożyć skargę do organu nadzorczego kraju, w którym się znajduje, w przypadku wątpliwości co do warunków przetwarzania przez Podmiot Odpowiedzialny de Dane Osobowe użytkownika.
We Francji można skontaktować się z Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés („CNIL”), której strona internetowa jest dostępna tutaj: https://www.cnil.fr/.

10. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Regularnie dokonujemy przeglądu naszej Polityki Prywatności, a wszelkie jej aktualizacje będą publikowane na tej stronie internetowej. Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana 21 maja 2021 r.